VOF oprichten

Vennootschap Onder Firma

De vennootschap onder firma, afgekort VOF, is een eenvoudige en voordelige vennootschapsvorm, die wordt opgericht door twee of meer beherende (= werkende) vennoten. Een VOF heeft geen stille vennoten.

Een VOF is een vennootschap met een minimum aan wettelijke regels en procedures, waarin de persoon van de vennoten van doorslaggevend belang is. De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk, dwz de schulden van de vennootschap kunnen dus op de vennoten zelf verhaald worden. Wat zijn de voordelen en nadelen?

Kenmerken:
- personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid;
- geen minimumkapitaal vereist;
- er moet geen financieel plan opgemaakt worden;
- oprichting kan in onderhandse akte (zonder notaris);
- geen revisorverslag nodig bij inbreng in natura;
- alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk;
- aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van alle vennoten;
- beperkte boekhoudkundige verplichtingen;
- geen publicatie van jaarrekening;
- zeer snelle oprichting (binnen de 2 werkdagen)

image
Wanneer is een VOF geschikt?

Rekening houdend met de onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoot kan een VOF overwogen worden wanneer het ondernemingsrisico beperkt is, of ter ondersteuning van een professioneel samenwerkingsverband tussen 2 werkende vennoten.

In de praktijk wordt een VOF vaak aangewend door personen die tegen lage kostprijs en in alle discretie een activiteit in vennootschapsvorm wensen uit te oefenen.

Doorlooptijd

Coventis is efficiënt georganiseerd en verzorgt de oprichting van uw VOF binnen 2 werkdagen.
Alles wordt voor u geregeld tegen een vast, van tevoren afgesproken tarief.

Meer weten »

VOF bijzonderheden

Klik op de tabs onderaan en leer meer over de oprichtingsakte, het kapitaal, de aandelen, de oprichters-vennoten, het bestuur, de algemene vergadering, en de boekhoudkundige verplichtingen van een Vennootschap Onder Firma.

 • Oprichtingsakte

  Voor de oprichting van een VOF volstaat een onderhandse akte (wat betekent dat u geen notaris nodig heeft), tenzij de oprichting zou gepaard gaan met een inbreng van onroerende goederen; in dit geval is een authentieke akte vereist. De maatschappelijke benaming van een VOF is vrij te kiezen. Een VOF heeft, zoals elke vennootschap een intern reglement, de statuten. Er is een grote contractuele vrijheid om statuten op maat op te stellen.

  Een uittreksel uit de oprichtingsakte moet neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Het te publiceren uittreksel van de oprichtingsakte moet minimaal bevatten:
  - de rechtsvorm en de naam van de vennootschap
  - het adres van de  zetel
  - een nauwkeurig omschrijving van het voorwerp (doel)
  - de identiteit van de oprichters - beherende vennoten
  - de samenstelling van het vennootschapsvermogen en de gestorte bedragen
  - de aard en waarde van een inbreng in natura
  - datum van de oprichtingsakte
  - de omvang van de zaakvoerders en hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen
  - identiteit van de zaakvoerder(s)
  - begin en einde van het boekjaar
  - het tijdstip van de jaarvergadering 

 • Vennootschapsvermogen

  Er wordt geen minimum kapitaal opgelegd zodat de drempel om een VOF op te richten zeer laag ligt. 

  De vennoten moeten wel in de VOF inbrengen, waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben.

 • Aandelen

  Aandelen vertegenwoordigen het vennootschapsvermogen. Wie geld of goederen inbrengt ontvangt in ruil aandelen.
  Het vennootschapsvermogen van een VOF is verdeeld in gelijke aandelen op naam.

  De aandelen moeten geen gelijk recht hebben bij de winstverdeling.
  De vennoten kunnen afspraken maken in de statuten omtrent een ongelijke winstverdeling.

  De aandelen zijn in principe niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaand akkoord van de andere vennoten, zodat het besloten karakter van de vennootschap gewaarborgd blijft.

  Door de beperkte overdraagbaarheid van de aandelen is het wel moeilijker om uit te treden als vennoot.

 • Oprichters / vennoten

  Een vennootschap onder firma dient ten minste twee vennoten te tellen, waarvan uitsluitend beherende of werkende vennoten genaamd.

  De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.
  Zij zijn dus niet alleen aansprakelijk voor wat zij ingebracht hebben, maar daarenboven staat hun hele bezit borg voor de verplichtingen van de vennootschap.  Wil men toch beperkt aansprakelijke stille vennoten, dan kiest men beter voor de CommV.

  Een VOF kan ook zeer geschikt zijn als samenwerkingsvorm tussen meerdere natuurlijke personen of vennootschappen. Zo kunnen bijvoorbeeld twee vennootschappen een joint venture oprichten onder de vorm van een VOF zonder al te veel formaliteiten te moeten vervullen en kunnen zij de statuten van de vennootschap naar hun specifieke noden kneden.

  Wordt de vennootschap eenhoofdig na haar oprichting, dan wordt ze van rechtswege (automatisch) ontbonden. Er is dus geen 'regularisatie' mogelijk.

 • Bestuur

  Het bestuur van een vennootschap onder firma wordt meestal toevertrouwd aan één of meer vennoten die als zaakvoerder(s) worden aangesteld, hoewel ook een niet-vennoot eventueel zaakvoerder kan zijn. Werd er geen zaakvoerder benoemd, dan kunnen alle vennoten van de VOF in principe alle daden van beheer stellen.

  De zaakvoerders van een vennootschap onder firma en hun bevoegdheden worden bepaald door de statuten of door de latere akte die hen benoemt.

 • Algemene vergadering

  De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten en is het hoogste bestuursorgaan.  De algemene vergadering is volgens de bepalingen van de wet bevoegd voor:

  - de vaststelling van de jaarrekening;
  - de bestemming van de beschikbare winst;
  - een wijziging van het vennootschapsvermogen;
  - een wijziging van de statuten;
  - de benoeming en ontslag van de zaakvoerder(s);
  - andere belangrijke beslissingen die de zaakvoerder voorlegt.

  Men kan statutair voorzien dat de beslissingen van de vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem behalve andere statutaire bepalingen. Om op een geldige wijze beslissingen te kunnen treffen moet de algemene vergadering een aantal wettelijke en statutaire voorschriften in acht nemen.

  Voor een wijziging van de essentiële bestanddelen van de statuten (doel, aard en duur van de vennootschap) blijft steeds een unanieme beslissing van alle vennoten vereist.

 • Boekhoudkundig

  Voor de oprichting van een VOF dient geen financieel plan te worden opgemaakt.

  Op boekhoudkundig vlak zijn de verplichtingen in de regel zeer beperkt en voor kleine ondernemingen volstaat een vereenvoudigde boekhouding.

  Een VOF hoeft jaarlijks geen jaarrekening te publiceren.

 • account_balance

  Vennootschapsbelasting

  Gezien een VOF rechtspersoonlijkheid heeft, worden haar inkomsten belast in de vennootschapsbelasting.

  Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Voor KMO-vennootschappen geldt een verlaagd tarief van 20% op de eerste € 100.000 belastbare winst. Het deel van de winst boven € 100.000 wordt belast tegen het gewoon tarief.

  Om van het verlaagd KMO-tarief te kunnen genieten is een brutobezoldiging aan minstens één bedrijfsleider van minimum € 45.000 vereist, tenzij de belastbare winst lager is dan € 45.000; dan volstaat een bezoldiging gelijk aan minstens die belastbare winst. De bezoldigingsvoorwaarde om te kunnen genieten van het verlaagd tarief geldt niet voor kleine vennootschappen gedurende hun eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting.

  De regel van het verlaagd KMO-tarief is van toepassing op Belgische vennootschappen en Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen met een eigen lokaal bestuur in België. 

 • Sociale verzekeringsplicht

  AANSLUITINGSPLICHT VENNOOTSCHAP
  Elke vennootschap, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

  Personenvennootschappen die in de KBO ingeschreven zijn als commerciële onderneming zijn gedurende de eerste drie jaren vanaf hun oprichting vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage indien in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige geweest zijn. 

  AANSLUITINGSPLICHT ZAAKVOERDER
  Als mandataris van een vennootschap (zaakvoerder) wordt u beschouwd als zelfstandige op de dag van uw benoeming en moet u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van uw activiteit. Dat betekent in principe vóór de neerlegging van de oprichtingsakte. In de praktijk gebeurt de aansluiting binnen het kwartaal van de oprichting.

  Via een sociaal verzekeringsfonds betaalt u als zelfstandige ieder kwartaal sociale bijdragen. Zo bouwt u de volgende sociale rechten op: recht op pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, overbruggingsrecht, uitkering voor mantelzorg. Voor de berekening van de sociale bijdragen baseert het sociaal verzekeringsfonds zich op de gegevens die de fiscale overheid doorgeeft. Het gaat dan over de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting.

  Uw sociale bijdragen worden voorlopig berekend op uw inkomsten van drie jaar geleden. Nadien worden deze bijdragen, zo nodig, geregulariseerd op uw inkomsten van het lopende jaar. Starters in hoofdberoep kunnen een vermindering van hun voorlopige bijdrage vragen voor de eerste vier kwartalen van hun activiteit. Voorwaarde is wel dat zij in de periode van 5 jaar voor de start geen zelfstandige in hoofdberoep waren.

  Uw hoedanigheid speelt ook een rol. De zelfstandige in bijberoep is een buitenbeentje in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Als zelfstandige in bijberoep betaalt u verminderde bijdragen als u een beperkt inkomen hebt. In bepaalde gevallen betaalt u zelfs geen bijdragen. Anderzijds levert een zelfstandige activiteit in bijberoep doorgaans geen bijkomende sociale zekerheidsrechten op.

  Ook voor gepensioneerden geldt een aparte bijdrageregeling. Ontvangt u een vervroegd pensioen en wilt u nog werken als zelfstandige, dan moet u om uw pensioen te behouden, een maximuminkomen respecteren. Bent u 65 jaar of hebt u een loopbaan van 45 jaar, dan mag u onbeperkt bijverdienen.

  Meer info over de verschillende sociale statuten en de bijdrageberekening vindt u op volgende link:
  https://www.ikbenzelfstandige.be/sociaal-statuut/rechten-en-plichten

Enkele spontane getuigenissen

van onze vele tevreden klanten

background

"Ik kwam terecht bij jullie via internet voor de oprichting van mijn vennootschap. Het was een toonbeeld van efficiëntie en professionalisme waarmee jullie mij hebben verder geholpen. In no-time was mijn vennootschap opgericht en werd alles geregeld. Nogmaals dank voor de uitmuntende service."

       Maarten S.
       Knokke-Heist

"Heel erg bedankt voor de goede zorgen. De professionele no-nonsense aanpak is ons goed bevallen. Voor een volgend project zullen we zeker bij jou aankloppen."

      Gerardus W.
      Turnhout

"Ik geef U graag mee dat ik bijzonder tevreden ben over uw diensten. Uw snelheid van uitvoering en uw accuraatheid verdienen een pluim. U hebt de werkzaamheden in mijn dossier binnen de gestelde afspraken uitgevoerd en stond steeds paraat voor adviesverlening."

      Bernadette D.
      Kortrijk

"100% tevredenheid van mijn kant. Professionele begeleiding, correcte informatie, steeds bereikbaar, altijd bereid!" 

      Erik B.
      Nazareth

Stappenplan bij de oprichting van een VOF

Opstellen ontwerpakte & statuten

Als specialist in het oprichten van vennootschappen zorgen wij voor uw ontwerpakte & statuten op maat.

Elektronische neerlegging & publicatie van de oprichtingsakte

De akte wordt onmiddellijk elektronisch neergelegd en een uittreksel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad binnen de 3 werkdagen. Uw VOF verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid met het ondernemingsnummer vanaf de dag
van de neerlegging.

Openen van zichtrekening

Met het uittreksel van de oprichtingsakte
uit het Belgisch Staatsblad kan u een zichtrekening openen. Dit rekeningnummer
dient te worden vermeld op de aanvraag tot inschrijving in de KBO en de aanvraag tot activatie van het ondernemingsnummer
als BTW-nummer.

Inschrijving in KBO &
activatie van BTW-nummer

Nadat u een zichtrekening heeft geopend, 
wordt onmiddellijk de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)  alsook de activatie van het BTW-nummer aangevraagd. Desgewenst brengen we ook
de verplichte aansluitingen bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen in orde.

Oprichtingsdocumenten

U ontvangt een een elektronisch KBO uittreksel,
en het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad.

Benodigde gegevens en stukken

playlist_add_check
Benodigde gegevens

- Maatschappelijke benaming
- Eventueel handelsbenamingen
- Omschrijving van activiteiten
- Maatschappelijk zeteladres
- Woonadres van de vennoten en zaakvoerder(s)
- Aanvangsvermogen
- Eventueel inbreng in natura
- Gewenste verdeling van de aandelen
- Optioneel: e-mail adres en website

Contact opnemen

background

VOF oprichtingskosten

Coventis begeleidt u bij het volledige oprichtingsproces zodat u zorgeloos van start kan gaan.  Een eerste adviesgesprek zonder enige verplichting is steeds gratis.

Bekijk onze transparante en voordelige tarieven voor de oprichting van uw VOF.

GRATIS:
Formaliteiten mbt de aansluiting van de zaakvoerder en de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

OPTIES:
- inschrijving van een extra vestiging in de KBO: € 92,5 
- maatschappelijke zetel en vestigingsadres

Tarief

€ 1050 excl. BTW AANBOD
 • Bespreking en voorbereiding
  van de vennootschapsvorm
 • Nazicht beschikbaarheid van
  de maatschappelijke benaming
 • Opmaak van oprichtingsakte en
  statuten op maat van uw onderneming
 • Opmaak van aanvraagformulieren en neerlegging van oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
 • Opvolging publicatie in het Belgisch Staatsblad / ondernemingsnummer
 • Publicatiekosten Belgisch Staatsblad 
 • Aanvraag tot inschrijving in KBO met volledig KBO uittreksel 
 • KBO inschrijvingsrechten
 • Aanvraag tot activatie van het ondernemingsnummer als BTW-nummer
 • Inschrijving van de uiteindelijke begunstigden in het UBO register
   
OFFERTE AANVRAGEN

Bij Coventis kiest u voor deskundig
en betaalbaar advies op maat

voor het doeltreffend opstarten van uw activiteiten

COVENTIS CONTACTEREN
Image