Belgisch BTW-nummer aanvragen

Het regime van directe registratie

Als buitenlandse onderneming (zowel een rechtspersoon als een eenmanszaak) gevestigd in de Europese Unie, kan u in België een Belgisch BTW-nummer bekomen zonder dat u een vaste inrichting heeft onder het regime van 'directe registratie'.

Opgelet, vanaf 1 juli 2021 kunnen buitenlandse ondernemingen en webshops btw aangiftes doen (zonder Belgisch BTW-nummer) in hun eigen lidstaat via het OSS-systeem. Het OSS-systeem is echter een facultatieve regeling; dwz dat u de keuze moet maken om zich ofwel te registreren in de EU-lidstaten, ofwel onder de OSS-regeling.   

Het regime van directe registratie heeft volgende kenmerken:

- Bewijs te leveren van activiteit in België
- Aanvrager dient ook 'niet-BTW-plichtige klanten' te hebben
- Niet onderworpen aan Belgische vennootschapsbelasting
- Enkel BTW-boekhouding voor Belgische luik
- Geen vaste inrichting in België
- Wel adres voor controle van BTW-boekhouding
- Relatief langdurige procedure

image
Bijzondere voorwaarden

Om rechtstreeks op naam van uw buitenlandse onderneming een Belgisch BTW-nummer te kunnen verkrijgen moet uw onderneming ook particuliere (of andere niet-BTW-plichtige) klanten hebben.  Indien uw onderneming enkel Belgische (BTW-plichtige) ondernemingen als klant heeft, zal het BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen geen Belgisch BTW-nummer toekennen.

U mag in België ook geen "effectieve" vestiging hebben of personeel te werk stellen die beslissingen kunnen nemen of verbintenissen afsluiten op het vlak van aan- en verkoop.

Doorlooptijd

Voor het toekennen van een Belgisch BTW-nummer onder het regime van 'directe registratie' dient u rekening te houden met een doorlooptijd van circa 5 weken vanaf het moment van het indienen van de aanvraag.

Meer weten »

Belgisch BTW-nummer bijzonderheden

Klik op de tabs onderaan en leer meer over de aanvraagformaliteiten,
en de verplichtingen voortvloeiend uit de Belgische BTW wetgeving

 • Bewijs van activiteit

  Het regime 'directe registratie' is enkel mogelijk voor ondernemingen gevestigd in de Europese Unie.

  Vooraleer de Belgische BTW administratie een Belgisch BTW identificatienummer toekent, dient de belastingplichtige op ondubbelzinnige wijze het bewijs te leveren dat hij in België in de nabije toekomst handelingen zal stellen waarvoor een Belgische BTW identificatie noodzakelijk is. Zonder bewijs van activiteit wordt aan een buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in België geen BTW nummer toegekend!

  Dit kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een kopie van een contract of bestelbon, transportdocument, factuur, ....

  Wanneer de niet in België gevestigde belastingplichtige enkel handelingen stelt waarvoor zijn medecontractant op grond van artikel 51 §2, 5° van het BTW wetboek ertoe gehouden is de Belgische BTW te voldoen, krijgt de buitenlandse belastingplichtige geen BTW identificatienummer.

 • Attest & uittreksel

  Om een Belgisch BTW-identificatienummer te verkrijgen dient de niet in België gevestigde belastingplichtige een uittreksel uit het handelsregister van het land van vestiging voor te leggen. Dit uittreksel dient eventueel (vrij) vertaald te worden naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels wanneer dit niet werd opgesteld in één van onze 3 landstalen of het Engels.

  Er dient eveneens een attest van belastingplicht in het land van oorsprong aan de aanvraag te worden toegevoegd.  Ook dit document dient eventueel (vrij) vertaald te worden naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels wanneer dit niet werd opgesteld in één van onze 3 landstalen of het Engels.

  Een attest van belastingplicht is niet vereist wanneer de in Europa gevestigde belastingplichtige met zijn actuele gegevens (BTW identificatienummer, benaming en adres) in het VIES systeem is opgenomen.  Het VIES systeem is een systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie.  De geldigverklaring van een BTW-nummer kan u op volgende link nazien: 

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=nl

 • Controle adres

  Wanneer de in de EU gevestigde belastingplichtige opteert voor een individueel BTW nummer met als regime 'directe registratie' is het akkoord vereist van een contactpersoon van een Belgisch adres waar de boekhouding voor het Belgisch BTW identificatienummer in geval van een BTW-controle zal worden voorgelegd.  

  Buiten haar activiteiten van bedrijfsadviseur baat Coventis ook een coworking space uit in Gent, en biedt buitenlandse ondernemers een oplossing voor de te houden boeken en stukken met betrekking tot hun Belgisch BTW-nummer, die op elk uitdrukkelijk verzoek van de Belgische BTW administratie op haar adres mogen worden voorgelegd.

 • Boekhouding

  Een  niet in België gevestigde belastingplichtige die in België over een Belgisch BTW identificatienummer beschikt, moet een aparte boekhouding voeren voor dit Belgisch BTW identificatienummer.  De boekhouding moet aan de omvang van de activiteiten aangepast zijn om de Belgische BTW te kunnen toepassen en controleren.

  De boekhouding moet volgende boeken bevatten:
  - Een boek voor aankoopfacturen
  - Een boek voor verkoopfacturen

  Het boek voor aankoopfacturen en het boek voor verkoopfacturen moet zeker volgende vermeldingen bevatten: factuurnummer, factuurdatum, naam van de leverancier/klant, en per factuur een uitsplitsing van de bedragen  en de BTW per tarief/vak in de BTW aangifte, en het totaalbedrag van de vakken per aangiftetijdvak.

 • BTW aangiftes

  Indien het jaarlijkse omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan 2.500.000 euro (excl. btw), moet u elke maand een btw-aangifte indienen, en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten.  Indien u maandelijkse btw-aangiften indient, dient u eveneens een voorschot te betalen op de belasting voor de handelingen van de maand december van hetzelfde jaar.

  Indien het jaarlijkse omzetcijfer van uw onderneming hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw) is, kunt u kiezen voor driemaandelijkse aangiften, en in voorkomend geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten.

  Bijzondere gevallen
  U moet maandelijkse btw-aangiften indienen als het omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan 250.000 euro (excl. btw) voor het geheel van de leveringen van:
  - energieproducten (minerale oliën of andere producten die bedoeld zijn om als brandstof gebruikt te worden)
  - toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen
  - landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de inschrijving
  Als u al maandelijkse btw-opgaven van uw intracommunautaire handelingen moet indienen omdat het kwartaalbedrag van de leveringen van die goederen hoger was dan 50.000 euro in het kwartaal in kwestie of in één van de vier vorige kwartalen, dan moet u ook maandelijkse btw-aangiften indienen, en in voorkomend geval het saldo van de daaruit voortvloeiende verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten in kwestie.

  Buiten de BTW-aangiftes, dient er ook een jaarlijkse lijst van BTW belastingplichtige afnemers te worden ingediend, uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop deze lijst betrekking heeft.

Enkele spontane getuigenissen

van onze vele tevreden klanten

background

"We zijn als Nederlands bedrijf uitstekend begeleid in het volledige traject. Men geeft goed advies, is zeer correct, uitermate klantgericht en prijsgunstig.  Wij zijn ambassadeur voor Coventis." 

       Niels d.V.
       Voorburg

"Wij zijn heel erg tevreden met de service en hulp die u ons heeft geboden. Alles is naar wens verlopen en we zijn zeer positief over de aanpak van zaken. Nogmaals dank voor uw inzet."

       Selim K.
       's-Gravenhage

"Als Nederlander ben ik volstrekt onbekend met de Belgische regelgeving. De hulp van Coventis kan alleen als accuraat, vlot, efficiënt, professioneel en vriendelijk worden omschreven. Ik beveel Coventis van harte aan."

       Paul C.
       de Bilt

"In België biedt Coventis de beste service aan. We zijn ook zeer tevreden over al het administratieve werk dat jullie volledig in handen hebben genomen en de voortreffelijke service die jullie geboden hebben. Nogmaals dank."

       Tom L.
       Koksijde

Stappenplan bij het aanvragen van een Belgisch BTW-nr.

Verzamelen van
gegevens & documenten

Om de aanvraag van een rechtstreekse BTW-identificatie te kunnen voorbereiden hebben we een aantal gegevens en stukken m.b.t. uw vennootschap en haar Belgische activiteiten nodig.  U ontvangt van ons een checklist en desgewenst kan uw accountant u hierbij begeleiden.  De bewijsstukken zijn zeer belangrijk want indien er geen afdoend bewijs van activiteit in België kan geleverd worden, zal er ook geen Belgisch BTW-nummer toegekend worden.

Afsluiten van een dienstenovereenkomst

Voor het aanvragen van een Belgisch BTW-nummer dient u een Belgisch adres op te geven waar de boekhouding (betreffende de Belgische activiteiten) i.g.v. BTW-controle kan worden voorgelegd. Hiervoor mag u het adres van Coventis Business Center gebruiken, wat uw zaak ook kan helpen om de Belgische markt te bewerkstelligen.  Uw Belgische aanwezigheid laat uw toewijding aan de Belgische markt zien en schept zonder twijfel meer vertrouwen bij uw Belgisch cliënteel. In onze dienstenovereenkomst is ook het gebruik van ons adres als commercieel postadres inbegrepen en wordt uw post wekelijks doorgestuurd. 

Aanvraag Belgisch BTW-nummer

Nadat we over alle gegevens en documenten beschikken en de dienstenovereenkomst is afgesloten, worden alle formulieren ingevuld
en wordt de aanvraag van een Belgische BTW-identificatie met alle nodige stavingsstukken onmiddellijk ingediend. 

Bevestiging door
Belgische BTW-administratie

De verwerking van de aanvraag duurt circa 5 weken en de activatie van uw Belgisch BTW-nummer wordt rechtstreeks door de Belgische BTW-administratie schriftelijk bevestigd.  Coventis zal tussentijds regelmatig informeren bij de BTW-administratie naar de stand van zaken en houdt u hiervan op de hoogte.

Benodigde gegevens en stukken

playlist_add_check
Benodigde gegevens

- Omschrijving van activiteiten in België
- Geschatte jaarlijkse omzet in België, excl. BTW
- Geschatte jaarlijkse aankopen in België, excl. BTW
- Toelichting over de oorsprong en de bestemming van de geleverde goederen in België
- Toelichting over eventuele diensten die u in België verricht.
- Eventuele opslagplaats van goederen in België

Contact opnemen

background

Aanvraag van een Belgisch
BTW identificatienummer

Coventis begeleidt u bij het volledige traject voor het verkijgen van een Belgisch BTW identificatienummer.  Een eerste adviesgesprek zonder enige verplichting is steeds gratis.

Coventis biedt u een totaalpakket aan, waarin
quasi alle kosten in de prijs zijn inbegrepen.

NIET INBEGREPEN:
- Zakelijk adres i.g.v. BTW-controle

Tarief

€ 350 excl. BTW AANBOD
 • Bespreking en voorbereiding van
  dossier, en verzameling van de vereiste gegevens en stukken
 • Voorbereiding van de aanvraag tot rechtstreekse BTW-identificatie (RBI)
 • Voorbereiding van formulier 604A
  (= aanvraag bij aanvang van een economische activiteit in België)
 • Opmaak van volmacht
 • Opmaak van de verklaring voor het Belgisch adres waar de BTW-boekhouding zal worden voorgelegd.
 • Verzenden van aanvraagformulieren met stavingsstukken naar de Belgische BTW-administratie
OFFERTE AANVRAGEN

Belgisch btw-controleadres nodig ?

Voor slechts 95 euro per maand heeft u een commercieel postadres
en mag u gratis gebruik maken van onze vergaderzaal wanneer de Belgische BTW-administratie een controle moet uitvoeren van uw Belgische BTW-boekhouding.

VRAAG MEER INLICHTINGEN
Image